Езикови нарушения - Алалия


Алалията е специфично езиково нарушение, което се среща все по-често с термини като  “детска афазия”, “афазия на развитието”, “дисфазия на развитието”, "общо недоразвитие на речта", което се определя като липса или недоразвитие на езиково-речевата функция в резултат на забавено развитие в речевите зони на кората на главния мозък при запазен слух и първично съхранен интелект.
 
Най-често причините са в дородовия период или по време на раждане, забавеното развитие в мозъчните речеви центрове на Брока и Вернике поради интоксикация на плода, обменни нарушения, асфиксия по време на раждане и мозъчни травми, наследствени фактори, тежки инфекции в ранното детство и много други.
 
Различават се две форми на алалия - моторна и сензорна.
 
Моторна алалия
Детето разбира чуждата реч, изпълнява команди, инструкци, ориентира се, но не може да изрази с думи (няма вътрешна реч – езиков код) това, което иска или трябва да изговори. При моторната алалия са нарушени всички равнища на езика (фонетично, морфологично и т.н.), единствено запазена е семантиката , която е свързана с мисълта. Тук няма двигателно нарушение, а се касае за нарушено усвояване на експресивната реч. В основата на тази форма освен трудности при усвояване на равнищата на езика стои нарушението на т.нар. езиково кодиране.
 
Сензорна алалия
Свързва се с нарушеното осмисляне на възприетата реч поради нарушените аналитико-синтетични функции на речеслуховите отдели на кората на главния мозък. Това затруднява изграждането на устойчиви връзки между “звуковия” образ на думата и представата за предмета, тъй като слуховата функция не е увредена, т.е. детето чува, но не разбира речта. Тук страдат акустико-гностичните процеси и не се формира фонематичен слух; нарушава се т.нар. езиково декодиране или разгадаване като смисъл и съдържание на казаното. При сензорната алалия освен чисто езиковите нарушения имаме и гнозисни (на възприятието) нарушения, свързани с неспособността точно да се възприемат и запомнят думите като комбинация от звуци и връзките им с точно определен обект.
 
За успешна корекционна работа е нужно комплексно въздействие, насочено към формиране на фонетико – фонематична, лексична, семантична и граматична страни на речта, а също и за активизиране и подобряване на психичните процеси.


© Copyright 2024 Kami.bg | Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. Снимки: freepik.com